Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

7/6/2022

7:00 - 16:00

KP Thanh Bình, KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

7/6/2022

7:30 - 16:30

KP Thanh Bình, KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

8/6/2022

7:30 - 16:30

KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

9/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Thanh Bình, Sóc Giếng, xã Thanh Lương, TX Bình Long

9/6/2022

13:30 - 16:30

Ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

7/6/2022

9:00 - 10:30

Một phần ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh