Điện lực Bù Đốp

9/8/2021

7:30 - 11:30

 Xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

9/8/2021

7:30 - 11:30

 Một phần thôn 5, 8, 10 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

 Điện lực Đồng Phú

9/8/2021

7:30 - 11:30

 Xã An Thái, huyện Phú Giáo

10/8/2021

7:30 - 16:30

 Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

10/8/2021

13:30 - 14:30

 Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

10/8/2021

14:40 - 15:30

 Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

10/8/2021

7:30 - 11:30

 Một phần thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập