Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

28/12/2021

8:00 - 12:00

Khu vực 1, phường Ngã Bảy

28/12/2021

8:00 - 15:00

Ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp

29/12/2021

8:00 - 16:30

Xã Tân Thành

30/12/2021

8:00 - 16:30

Ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Bình; Một phần xã Long Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ

29/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

30/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/12/2021

8:00 - 16:00

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Búng Tàu; Xã Phương Phú

29/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Cầu Xáng, ấp Tám Ngàn, ấp Tân Phú, ấp Tân Phú A, ấp Tân Quới, ấp Tân Quới Rạch, xã Tân Bình; Một phần ấp 6, Hòa Long A, Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng; Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Hòa An; Ấp Tân Long, ấp 3, ấp 4, ấp 6 xã Hòa Mỹ; Ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng; Ấp Phương Quới C, xã Phương Bình

30/12/2021

11:00 - 14:00

Một phần Thị trấn Cây Dương; Thị trấn Búng Tàu; Thị trấn Kinh Cùng; Xã Hiệp Hưng; Xã Hòa Mỹ; Xã Bình Thành; Xã Thạnh Hòa; Xã Hòa An; Xã Phương Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

28/12/2021

8:00 - 11:00

Ấp 9 xã Vị Trung

28/12/2021

13:00 - 16:00

Ấp 10 xã Vị Trung

29/12/2021

8:00 - 11:00

Ấp 2 TT Nàng Mau

29/12/2021

13:00 - 15:00

Ấp 10 xã VịTrung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

28/12/2021

8:00 - 15:00

Xã Thuận Hưng; Ấp 4 xã Thuận Hòa; Ấp 01, 02, 03, 04 xã Xà Phiên

30/12/2021

8:00 - 15:00

Ấp 03, 05, 11 thị trấn Vĩnh Viễn; Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ