Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

17/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải

17/5/2022

7:30 - 17:00

Đường Trần Phú: Khu vực từ số nhà 128/10 đến số nhà 128/41B, khu phố 6, phường Phủ Hà

17/5/2022

7:30 - 17:00

Đường Trần Phú: Khu vực từ số nhà 128/41B đến số nhà 128/80, khu phố 6, phường Phủ Hà; hẻm số: 90/10, 92  đường Thống Nhất, khu phố 3, phường Đài Sơn

17/5/2022

8:00 - 8:55

Một phần khu phố 2, 8 phường Đô Vinh

17/5/2022

9:30 - 11:00

Một phần khu K1 phường Thanh Sơn

17/5/2022

13:45 - 17:00

Một phần thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải

18/5/2022

6:45 - 9:00

Một phần thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải; một phần thôn Gò Đền, Thủy Lợi, thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải

18/5/2022

6:45 - 17:00

Một phần thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải

18/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn

18/5/2022

8:00 - 9:55

Công ty CP Yến Việt

18/5/2022

10:05 - 11:50

Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Nhân

18/5/2022

14:00 - 15:45

Công ty CP Gia Việt

19/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần các thôn Phú Thủy, Phú Thạnh, Phú Thuận, xã Mỹ Sơn

19/5/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Sài Gòn - Ninh Thuận

19/5/2022

9:30 - 13:30

Công ty TNHH Sài Gòn - Ninh Thuận (2 trạm)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

18/5/2022

7:30 - 15:00

Một phần thôn Khánh Nhơn 2, thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải

19/5/2022

7:45 - 17:00

Một phần các khu phố 2, 3, 4, 5 phường Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

17/5/2022

8:30 - 10:00

Một phần thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn

18/5/2022

8:45 - 12:00

Thôn Gia Hoa, xã Ma Nới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

17/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, xã Phước Nam

17/5/2022

8:30 - 10:15

Khách hàng Huỳnh Văn Long

17/5/2022

10:30 - 11:45

Khách hàng Nguyễn Văn Vinh

17/5/2022

13:30 - 15:15

Khách hàng Huỳnh Văn Phi

17/5/2022

15:30 - 16:45

Khách hàng Huỳnh Văn Phi

19/5/2022

7:30 - 12:30

Một phần thôn Lạc Tiến, các thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 2, Quán Thẻ 3, xã Phước Minh

19/5/2022

7:30 - 18:00

Một phần thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh; xã Phước Diêm; Cà Ná