Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

27/11/2022

14:00 - 18:00

Một phần KP 1 phường Đô Vinh

28/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 3 phường Đài Sơn

28/11/2022

8:00 - 16:00

Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

29/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

28/11/2022

8:00 - 9:30

Một phần thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong