Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

21/9/2022

7:00 - 14:30

Điện Biên Phủ - Lê Thành Phương; Điện Biên Phủ - H.Đông Y; Bơm T. Phú phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

19/9/2022

8:00 - 9:30

TBA Hòa Thọ (T.412)

19/9/2022

9:45 - 11:15

TBA Hòa Thọ 2 (T.455)

20/9/2022

8:00 - 14:00

TBA Long Phước 1 (T.360); Long Phước 2 (T.362); Cao Phong (T.321); Long Phước Đông (T.359); Long Bình Đông (T.301); Kè Tam Giang (T.303); Long Phước 3 (T.361); Xóm Nam (T.346); Xương Rồng (T.347); T.375 KDC Tam Giang

21/9/2022

8:00 - 14:00

TBA KDC Xuân Hải (T.431); Thủy sản Đắc Lộc 2; Thủy sản Đắc Lộc; Đắc Lộc 3; Đắc Lộc 4; Trạm Phamnew; DNTN Phương Anh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

21/9/2022

7:30 - 10:30

C602HH-Phú Hiệp 4; C650HH-Phú Hiệp 2-1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

21/9/2022

7:30 - 14:00

Trạm Suối Phèn 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

19/9/2022

7:30 - 14:30

E937 - Đồng Môn (T.626)

21/9/2022

7:00 - 12:00

E402 - An Ninh Tây 4; E404 - Phú Xuân (An Ninh Tây); E401 - Hội Phú; E403 - An Ninh Tây 6

21/9/2022

8:00 - 14:30

E218 - Bình Chính

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

19/9/2022

7:30 - 15:30

TBA 211 - Đồng Hội; TBA 236 - Trạm bơm Đồng Hội;

20/9/2022

7:30 - 9:00

TBA 619 - Tân Hòa 2; TBA 629 - Tân An; TBA 627 - Tân Vinh; TBA 623 - Tân Long; TBA 622 - Tân Hòa 1; TBA 625 - Trạm Xóm Than; TBA 628 - Tân Phú; TBA 624 - Trạm Tân Vinh mới; TBA 620 - Tân Hòa 2; TBA 626 - Tân Long 2; TBA 631 - Tân An 2; TBA 633 - Tân Hòa 4; TBA 632 - Xóm Than 2; TBA 621 - Trạm bơm Tân Hoà

20/9/2022

7:30 - 15:00

TBA 216 - Trạm bơm chợ lùn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

21/9/2022

7:30 - 10:30

DJ I112 Vinh Ba 2 - Hòa Đồng; RD1 - T.103 Hạt Điều 2 - TT Phú Thứ