Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

30/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 2 phường I. Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

2/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 4, 5, 6 phường IV

3/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 2 phường IV

3/10/2021

8:00 - 11:30

Khu phố 5 phường III

3/10/2021

13:30 - 17:00

Khu phố 5 phường III

4/10/2021

8:00 - 11:30

Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh

4/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Cỏ Đỏ, Bàu Lùn, xã Bình Minh. Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 2 phường III

4/10/2021

13:30 - 17:00

Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

5/10/2021

8:00 - 11:30

Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Thành, Ninh Hoà, Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

5/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 4 phường III

5/10/2021

13:30 - 17:00

Khu phố 3 phường I

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

30/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước. Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh. Ấp Rộc, Bến Mương, xã Thạnh Đức

1/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cây Trắc, Suối Cao A, xã Phước Đông

2/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Vừng, Cây Nính, Xóm Mía, xã Phước Trạch

4/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp 3, 6 xã Bàu Đồn. Ấp Tầm Lanh, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh. Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang. Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức. Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

5/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

1/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận

2/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

3/10/2021

7:00 - 18:00

Khu chế xuất Linh Trung 3, đường số 8 KCN Trảng Bàng

4/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc

5/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

30/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Hà

1/10/2021

8:00 - 17:00

Nông trường cao su Thanh Niên

1/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 1 thị trấn Tân Châu. Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông. Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa. Ấp Hội An, Hội Tân, xã Tân Hội

2/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng. Ấp 1 xã Suối Dây. Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình. Ấp Đông Biên, xã Tân Đông. Khu phố 2, 3 thị trấn Tân Châu. Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công

4/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Suối Ngô. Ấp 6 xã Suối Dây. Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng. Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

5/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Dũng, Tân Trung, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Long Đại, xã Long Vĩnh

30/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Long Đại, xã Long Vĩnh

1/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Long, xã Biên Giới

2/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

2/10/2021

8:00 - 8:30

Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vinh

2/10/2021

8:00 - 11:30

Ấp 3 xã Phước Vinh

2/10/2021

11:00 - 11:30

Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vinh

2/10/2021

13:30 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

5/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thành Nam, xã Thành Long. Ấp Suối Muồn, xã Thái Bình. Tổ 6, 7 ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

30/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

1/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

1/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 16 ấp Bình Linh xã Chà Là. Trạm khách hàng Nguyễn Thị Rực

2/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

3/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Phước Tân, Bàu Dài, xã Phước Ninh

4/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Bình Linh, xã Chà Là

5/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 8, 9 ấp Bình Linh, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

4/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp

4/10/2021

15:45 - 16:45

K/h Trần Văn Hạnh

5/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

29/9/2021

6:00 - 17:00

Khu phố Long Đại, Long Tân, phường Long Thành Bắc

1/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

2/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân. Ấp Trường Cửu, Trường Thọ, xã Trường Hòa. Ấp Trường An, xã Trường Tây

3/10/2021

6:00 - 17:00

Ấp Long Khương, Long Bình, Long Yên, Giang Tân, xã Long Thành Nam. Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân. Khu phố 1, 2, 3, 4 phường Long Hoa. Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí, Long Kim, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

30/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp B xã Tiên Thuận. Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận

30/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Long Hưng, Long An, xã Long Thuận

2/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Phú, xã Phước Bình. Xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

4/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

5/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Long Phước. Ấp Phước Thành, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng