Điện lực Châu Thành

17/2/2021 (7h30-11h00; 13h30-17h00): Ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B

18/2/2021 (7h30-11h00): Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

18/2/2021 (13h30-15h00): Ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú

18/2/2021 (15h30-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A

19/2/2021 (7h30-9h00): Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú

19/2/2021 (9h30-11h30): Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

19/2/2021 (13h30-15h00): KP Minh Long, TT Minh Lương

19/2/2021 (15h30-17h00): KP Minh Long, KP Minh Thành, TT Minh Lương

Điện lực Tân Hiệp

19/2/2021 (8h00-16h00): Ấp Kinh 9A, Kinh 9B, Thạnh Đông, Thạnh Tây, Thạnh Lộc thuộc xã Thạnh Đông B và xã Thạnh Đông