Điện lực Rạch Giá

12/4/2021 (7h00-17h00): Đường Sư Thiện Chiếu, phường Vĩnh Lợi

Điện lực Châu Thành

11/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Hòa Phước, Thạnh Bình, Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc; Ấp Phước Lợi, Phước Hòa, xã Mong Thọ B

12/4/2021 (7h30-10h30): Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

12/4/2021 (7h30-16h00): Ấp An Thới, xã Bình An

12/4/2021 (10h30-14h30): Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

12/4/2021 (14h30-17h30): Trạm Vinh Quang

13/4/2021 (7h30-10h30): Trạm XX Thái Hưng 2

13/4/2021 (8h30-12h00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

13/4/2021 (10h30-14h30): Công ty Lê Trung

13/4/2021 (14h30-17h30): Kim Ngọc 2

14/4/2021 (7h30-10h30): Trạm kho xăng dầu Bình An

14/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

14/4/2021 (10h30-14h30): DNTN Triệu Phát

14/4/2021 (14h30-17h30): LX Dư Phước Đạt

15/4/2021 (7h30-9h30): Trạm Nguyễn Văn Hậu

15/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Vĩnh Thành A xã Vĩnh Hòa Hiệp; Ấp Vĩnh Hòa 1 xã Vĩnh Hòa Phú

15/4/2021 (9h30-13h30): Trạm Quân Vĩnh Thái

15/4/2021 (13h30-15h30; 15h30-17h30): Trạm PTHT Khu kinh tế

16/4/2021 (8h30-12h00): Một phần ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

16/4/2021 (10h30-11h30): Trạm Nguyễn Anh Vũ

16/4/2021 (11h30-12h30): Trạm Phước Huy

16/4/2021 (12h30-13h30): Trạm Quang Vinh Phát

Điện lực Tân Hiệp

13/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A

14/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A

15/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A

16/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Thạnh, ấp Thạnh Lộc, ấp Tân Hưng, xã Thạnh Đông

Điện lực Hòn Đất

13/4/2021 (0h00-9h00; 8h00-8h30; 9h30-10h00): Một phần ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận

13/4/2021 (8h00-16h00): Cụm dân cư xã Bình Giang thuộc ấp kinh 4 Bình Giang

13/4/2021 (10h30-11h00): Một phần ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn

13/4/2021 (13h00-13h30; 13h30-14h00; 15h00-15h15; 15h30-16h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Hiệp Sơn

13/4/2021 (13h30-14h00): Một phần ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Hiệp Sơn

13/4/2021 (14h00-14h30): Một phần ấp Hiệp Thành, xã Mỹ Hiệp Sơn

14/4/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận

14/4/2021 (8h30-9h00): Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn

14/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Mương Kinh, một phần ấp Mương Kinh A, xã Sơn Bình

14/4/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Hiệp Sơn

16/4/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

Điện lực Phú Quốc

13/4/2021 (8h30-17h00): Một phần xã Gành Dầu

14/4/2021 (8h30-11h30): KV Suối Mơ ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương

14/4/2021 (11h30-17h00): KV ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương

15/4/2021 (8h00-17h00): KV ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

16/4/2021 (8h00-10h00): KV ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn

16/4/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h30; 13h30-15h30): KV ấp 2, xã Cửa Cạn

16/4/2021 (15h30-17h00): KV ấp Búng Gội, xã Cửa Cạn.

Điện lực Vĩnh Thuận

12/4/2021 (8h00-10h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

12/4/2021 (8h30-11h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, kinh 11, xã Vĩnh Thuận

12/4/2021 (13h00-16h00): Kinh 2 xã Tân Thuận

12/4/2021 (13h00-15h00): Kinh Cống Ông Cả, xã Vĩnh Phong

14/4/2021 (8h00-15h00): Ấp Cái Chanh, xã Phong Đông

15/4/2021 (13h00-15h00): Kinh Bộ Bán, Chòm Cau, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

13/4/2021 (7h30-12h00; 13h00-16h00): Một phần kinh Củ Sáu, xã Thạnh Phước

14/4/2021 (7h30-11h00): Một phần kinh KH5 Chớp Khỉ, xã Thạnh Lộc

14/4/2021 (11h00-14h00; 14h00-17h00): Một phần kinh KH6, xã Thạnh Lộc

15/4/2021 (8h00-11h00; 11h00-14h00; 14h00-17h00): Một phần kinh Năm Tỷ, xã Thạnh Lộc

16/4/2021 (8h00-12h00): Từ nhà thiếu nhi đến một phần KP 7, KP 8

16/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Hòa Hưng

16/4/2021 (10h30-15h00): Một phần xã Ngọc Chúc

17/4/2021 (7h30-17h30): Từ kinh Giáo Điễu xã Hòa Hưng dọc theo 2 bên sông đến hết xã Hòa Lợi; Một phần kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

Điện lực Gò Quao

13/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A

14/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

15/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao (trạm Cái Tàu 1). Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao (trạm Vĩnh Phước B3)

16/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao (PĐ. Ông Ký 1)

Điện lực Kiên Lương

13/4/2021 (8h00-9h30): Khách hàng Phan Bá Tùng, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (8h00-9h30): Trạm NT Giang Ngọc Be, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (9h30-11h00): Khách hàng NT Biên Phòng, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (9h30-11h00): Trạm NT Nguyễn Thành Lập, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (11h00-14h30): Trạm nuôi tôm 3, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (11h00-14h30): Trạm Thu Thúy 1, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (14h30-15h30): Trạm NT Lê Văn Hoàng, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (14h30-15h30): Trạm Dương Hòa 4, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (15h30-16h30): Trạm NT Lộc Phát, ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/4/2021 (15h30-16h30): Trạm NT Ngô Văn Hồng, ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

14/4/2021 (7h30-11h00): Một phần KP Ba Hòn, TT.Kiên Lương, huyện Kiên Lương

14/4/2021 (13h30-15h00; 15h00-17h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

15/4/2021 (7h30-17h00): Một phần KV Núi Mây Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

15/4/2021 (8h00-9h30): Trạm chuyên dùng khách hàng trạm Nông Kiên

15/4/2021 (8h00-9h30): Trạm chuyên dùng khách hàng Quách Tuyết Nghi, ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/4/2021 (9h30-11h00): Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Tiến Phát

15/4/2021 (9h30-11h00): Trạm NT Trần Văn Phe, ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/4/2021 (11h00-14h30): Trạm chuyên dùng Công ty Ba Hòn

15/4/2021 (11h00-14h30): Trạm chuyên dùng trạm bơm Khu 8 ấp Sông Chinh xã Bình Trị huyện Kiên Lương

15/4/2021 (14h30-15h30): Trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Thị Dung, ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/4/2021 (14h30-15h30): Trạm chuyên dùng trạm Trung Sơn 6 ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/4/2021 (15h30-16h30): Trạm chuyên dùng trạm NT Phạm Văn Danh, ấp Sông Chinh, xã Bình Trị huyện Kiên Lương

15/4/2021 (15h30-16h30): Trạm chuyên dùng trạm bơm Khu 1 ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

16/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương