Công ty Điện lực Phú Thọ

31/10/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 15, quận 11 (R19FC104D)

1/11/2020 (9h00-10h00): Một phần phường 14, quận 11 (R19AC078D)

1/11/2020 (10h00-13h00): Một phần phường 14, quận 11 (R19AC077D)

2/11/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 5, quận 11 (R19AC054D)

4/11/2020 (8h30-10h30): Một phần phường 14, quận 11 (R19BC080D)

4/11/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 8, quận 11 (R19BC111D)

4/11/2020 (10h30-12h30): Một phần phường 14, quận 11 (R19BC081D)

5/11/2020 (8h00-9h00): Một phần phường 14, quận 11 (R19IC012D)

5/11/2020 (9h30-10h30): Một phần phường 10, quận 11 (C19BC142D)

5/11/2020 (11h00-12h00): Một phần phường 10, quận 11 (C19KC018D)

6/11/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 8, quận 11 (R19IC078D)

6/11/2020 (9h00-10h00): Một phần phường 11, quận 11 (R19IC023D)

Công ty Điện lực Hóc Môn

31/10/2020 (8h30-8h50): Một phần ấp Đông Lân, Hậu Lân, xã Bà Điểm (N19BR178D)

31/10/2020 (9h00-9h20): Một phần ấp Đông Lân, Hậu Lân, xã Bà Điểm (B29MR024D)

31/10/2020 (10h00-10h20): Một phần ấp Đông Lân, Đông Lân 1, Nam Lân, xã Bà Điểm (N19BR342D)

2/11/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 2, 4, 5, xã Xuân Thới Thượng (B29MR070D)

2/11/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Thượng (B29MR094D)

2/11/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp Mỹ Huề, Vạn Hạnh, xã Trung Chánh (N19GR050D)

2/11/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (G39GR026D)

2/11/2020 (14h00-14h30): Một phần KP 6, thị trấn Hóc Môn (H29CR132D)

Công ty Điện lực Củ Chi

31/10/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp 4A, ấp 4B, ấp 5 xã Bình Mỹ.