Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

4/11/2021

11:15 - 12:45

Một phần ấp Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây

7/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn; Một phần ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

7/11/2021

8:00 - 8:45

Trạm Giồng Da thuộc ấp 1 xã Thạnh Phú

7/11/2021

9:00 - 9:45

Trạm Viễn thông Tam Ngãi thuộc ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi

7/11/2021

10:00 - 10:45

Trạm Bưu điện An Phú Tân thuộc ấp An Trại, xã An Phú Tân

7/11/2021

13:00 - 13:45

Trạm Xóm Giữa thuộc ấp Cả Chương, xã Phong Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

7/11/2021

8:00 - 13:00

Ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh

7/11/2021

8:00 - 15:00

Ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

7/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử; Một phần ấp Ngô Văn Kiệt, một phần ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi; Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

8:00 - 15:00

Khóm 4, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

9:00 - 10:00

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

9:30 - 11:30

Một phần ấp Ngãi Trung, một phần ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi; Một phần ấp Cây Hẹ, một phần ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp Định Hòa, một phần ấp Định Phú C, xã Long Thới; Một phần ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng; Một phần ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

14:00 - 15:00

Một phần ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/11/2021

15:00 - 17:00

Một phần ấp Ngãi Hưng, một phần ấp Ngãi Thuận, một phần ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần. Trạm chuyên dùng VT Ngãi Hùng Mới, ấp Ngãi Chánh, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

7/11/2021

8:00 - 14:00

Một phần khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải

7/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần khóm 1 phường 2, thị xã Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

7/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp Phú Hưng, xã Bình Phú; Xã Đại Phúc, huyện Càng Long

7/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp 2 xã Mỹ Cẩm; Khóm 3 TT Càng Long, huyện Càng Long

7/11/2021

12:30 - 13:40

Công ty lương thực Trà Vinh

7/11/2021

14:00 - 15:00

Ấp 3 xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/11/2021

7:00 - 13:00

Ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc; Ấp Tân Ngại, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B, xã Lương Hòa A. Trạm chuyên dùng Công ty Darling Việt Nam, Xay xát Minh Phát

7/11/2021

11:00 - 17:00

Một phần ấp Bình La, xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

3/11/2021

11:15 - 12:45

Một phần ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

4/11/2021

11:15 - 12:45

Một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải