Công ty Điện Lực Thường Tín:

30/1/2020 (14h00-16h00): Đội 3, Đội 5 xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín

Công ty Điện Lực Thanh Xuân:

31/1/2020 (7h00-14h00): Ngõ 3/15, 3/21, 3/26, 3/29 đường Cù Chính Lan; ngõ 89, 97 đường Nguyễn Ngọc Nai