Điện Lực Hải An

10/3/2020 (7h00-9h00): Cắt AB tổng TBA Phương Lưu 4

10/3/2020 (9h10-11h30): Cắt AB tổng TBA Bia Vĩnh Hòa

11/3/2020 (7h00-10h00): Cắt AB tổng TBA Vạn Mỹ 3A

11/3/2020 (10h10-11h30): Cắt AB tổng TBA Thượng Đoạn

Điện Lực Ngô Quyền

10/3/2020 (8h00-11h30): TBA Cảng 7

Điện Lực Dương Kinh

11/3/2020 (8h00-10h00): TBA Tĩnh Hải 1