Điện lực An Dương

28/3/2020 (5h00-17h00): ĐD và các TBA từ CD371-7/62 đến CD371-7/31 lộ 373E2.2

29/3/2020 (5h00-5h15): ĐD và các TBA sau MC Rế đến CD371-7/01 Rế, CD371-7/59, CD371-7/17 Lộ 374E2.21

29/3/2020 (5h00-16h00): ĐD và các TBA 62A đến 67 Lộ 374E2.2

29/3/2020 (16h00-16h15): ĐD và các TBA sau MC Rế đến CD371-7/01 Rế, CD371-7/59, CD371-7/17 Lộ 374E2.21

30/3/2020 (5h00-5h15): ĐD và các TBA Từ CD371-7/54 đến CD371-7/18 Lộ 373E2.2

30/3/2020 (5h00-17h00): ĐD và các TBA Từ CD371-701 MC Đầm Triều đến CD371-7/18, CD371-7/15 Lộ 373E2.2

31/3/2020 (5h00-17h00): ĐD và các TBA Từ CD371-701 MC Đầm Triều đến CD371-7/18, CD371-7/15 Lộ 373E2.2

1/4/2020 (5h00-16h00): ĐD và các TBA sau CD 371-7/1 đi Hoàng Mại Lộ 374E2.2

Điện lực Ngô Quyền

30/3/2020 (7h45-8h15): TBA Thái Bình Dương

30/3/2020 (9h15-9h45): TBA Sông Lô (KH)

30/3/2020 (8h30-9h00): TBA Đệm DiAn

Điện lực Kiến An

1/4/2020 (6h00-9h00): AB nhánh + AB Tổng + 03 SI mặt máy.

1/4/2020 (9h30-11h00): AB nhánh + AB Tổng + 03 SI mặt máy.

1/4/2020 (13h30-15h00): AB nhánh + AB Tổng + 03 SI mặt máy.

1/4/2020 (15h30-17h00): AB nhánh + AB Tổng + 03 SI mặt máy.

Điện lực An Lão

1/4/2020 (14h00-15h00): TBA Quán Bế

3/4/2020 (8h00-9h00): Từ sau CD 371-7/18 nhánh Trường Thành

3/4/2020 (6h00-9h00): Từ sau CD 471-7/14 nhánh Tân Dân lộ 473 E2.31

3/4/2020 (14h00-15h00): TBA LISEMCO 2 (AMEEC)