Điện lực Vĩnh Bảo

6/4/2020 (5h00-9h00): ĐD nhánh Thắng Thủy 5

6/4/2020 (8h20-8h26): ĐD nhánh Thắng Thủy, Vĩnh Long.

6/4/2020 (5h00-5h06; 5h40-5h46; 9h00-9h06): ĐD 974E2.10

6/4/2020 (5h00-5h10; 8h20-8h50): ĐD nhánh Thắng Thủy, Vĩnh Long

7/4/2020 (6h00-8h00; 15h00-16h00): TBA Vĩnh Phong 1

8/4/2020 (5h00-5h40): ĐD, TBA nhánh Vĩnh Phong, Tiền Phong

8/4/2020 (5h00-5h06): ĐD, TBA sau dao 371-7/07 Vĩnh Phong.

8/4/2020 (5h00-10h00): ĐD, TBA nhánh Vĩnh Phong.

8/4/2020 (5h40-5h46; 9h20-9h26; 10h00-10h06): ĐD, TBA nhánh Cộng Hiền Vĩnh Phong, Tiền Phong

8/4/2020 (9h20-9h50): ĐD nhánh Vĩnh Phong, Tiền Phong.