10 nhà máy điện lớn nhất Hoa Kỳ, tính theo sản lượng điện ròng hằng năm (2022)

Thứ tự

Nhà máy

Loại nhà máy

Bang

Sản lượng ròng (MWh)

1

Palo Verde

Điện hạt nhân

Arizona

31.942.793

2

Browns Ferry

Điện hạt nhân

Alabama

29.325.461

3

Peach Bottom

Điện hạt nhân

Pennsylvania

22.183.803

4

South Texas Project

Điện hạt nhân

Texas

21.919.885

5

Grand Coulee

Thủy điện

Washington

21.176.202

6

Oconee

Điện hạt nhân

South Carolina

21.125.129

7

James H. Miller Jr.

Nhiệt điện than/khí tự nhiên

Alabama

21.067.413

8

Turkey Point

Điện hạt nhân/khí tự nhiên

Florida

20.793.348

9

Braidwood

Điện hạt nhân

Illinois

20.155.630

10

Susquehanna

Điện hạt nhân

Pennsylvania

20.065.031

10 nhà máy điện lớn nhất Hoa Kỳ, tính theo công suất lắp đặt (2022)

Thứ tự

Nhà máy

Loại nhà máy

Bang

Công suất (MW)

1

Grand Coulee

Thủy điện

Washington

7.079

2

Palo Verde

Điện hạt nhân

Arizona

3.937

3

West County

Nhiệt điện khí

Florida

3.777

4

W.A. Parish

Nhiệt điện than/khí tự nhiên

Texas

3.690

5

Browns Ferry

Điện hạt nhân

Alabama

3.662

6

Bowen

Nhiệt điện than

Georgia

3.200

7

Gibson

Nhiệt điện than

Indiana

3.132

8

Monroe

Nhiệt điện than

Michigan

3.080

9

Crystal River

Nhiệt điện than/khí tự nhiên

Florida

3.020

10

Bath County

Thủy điện

Virginia

3.003