TCVN 10687-12-1:2023. Hệ thống phát điện gió. Phần 12-1: Đo hiệu suất năng lượng của turbine gió phát điện.

TCVN 10687-12-2:2023. Hệ thống phát điện gió. Phần 12-2: Hiệu suất năng lượng của turbine gió phát điện dựa trên phép đo gió trên vỏ turbine.

TCVN 10687-12-4:2023. Hệ thống phát điện gió. Phần 12-4: Hiệu chuẩn vị trí bằng số dùng cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng của turbine gió.

TCVN 10687-21:2018. Turbine gió. Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới.

TCVN 10687-22:2018. Turbine gió. Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp.

TCVN 10687-1:2015. Turbine gió. Phần 1: Yêu cầu thiết kế.

TCVN 10687-24:2015. Turbine gió. Phần 24: Bảo vệ chống sét.