TCVN 13756-1:2023. Động cơ đốt trong kiểu piston – Động cơ diesel 01 xi lanh, công suất dưới 37 kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp – Phần 1: Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật chung.

TCVN 13756-2:2023. Động cơ đốt trong kiểu piston – Động cơ diesel 01 xi lanh, công suất dưới 37 kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp – Phần 2: Phương pháp thử đặc tính động cơ.

TCVN 13756-3:2023. Động cơ đốt trong kiểu piston – Động cơ diesel 01 xi lanh, công suất dưới 37 kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp – Phần 3: Giới hạn và phương pháp đo các chất thải gây ô nhiễm.

TCVN 13254:2021. Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng cao và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng.

TCVN 6781-1-2:2020. Module quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-2: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm module quang điện (PV) màng mỏng Cadmium Telluride (CdTe).

TCVN 6781-1-3:2020. Module quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-3: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm module quang điện (PV) màng mỏng silic vô định hình.

TCVN 6781-1-4:2020. Module quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-4: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm module quang điện (PV) màng mỏng Cu (In,Ga)(S,Se)2.

TCVN 6749-1:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung.

TCVN 6749-9:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 9: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện môi gốm, cấp 2.

TCVN 6749-11:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 11: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polyethylene-terephthalate.

TCVN 6749-13:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 13: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polypropylene.

TCVN 6749-14:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 14: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dùng để triệt nhiễu điện từ và kết nối với nguồn lưới.

TCVN 6749-15:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 15: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện tantali không đổi có chất điện phân không rắn hoặc rắn.

TCVN 6749-18:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 18: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện lắp bề mặt chất điện phân nhôm không đổi có chất điện phân rắn (MnO2) và không rắn.

TCVN 6749-19:2020. Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 19: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lắp bề mặt – điện môi màng mỏng polyethyleneterephthalate phủ kim loại.

TCVN 12718:2019. Bộ nối dùng cho ứng dụng điện một chiều trong hệ thống quang điện – Yêu cầu an toàn và thử nghiệm.

TCVN 12230:2019. Bộ nghịch lưu quang điện nối lưới – Quy trình thử nghiệm dùng cho các phép đo khả năng bỏ qua điện áp thấp.

TCVN 6434-1:2018. Khí cụ điện - Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự – Phần 1: Aptomat dùng cho điện xoay chiều.    

TCVN 6434-2:2018. Khí cụ điện - Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự – Phần 2: Aptomat dùng cho điện xoay chiều và điện một chiều.

TCVN 6306-10-2018. Máy biến áp điện lực – Phần 10: Xác định mức âm thanh.

TCVN 6306-10-1:2018. Máy biến áp điện lực – Phần 10-1: Xác định mức âm thanh – Hướng dẫn áp dụng.

TCVN 6306-13:2017. Máy biến áp điện lực – Phần 13: Máy biến áp chứa chất lỏng loại tự bảo vệ.

TCVN 6306-1:2015. Máy biến áp điện lực – Phần 1: Quy định chung

TCVN 9622-2-1:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp kiểu bắt ren.

TCVN 9622-2-2:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp kiểu không bắt ren.

TCVN 6306-11:2009. Máy biến áp điện lực – Phần 11: Máy biến áp kiểu khô.

TCVN 6306-5:2006. Máy biến áp điện lực – Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch

TCVN 6306-2:2006. Máy biến áp điện lực – Phần 2: Độ tăng nhiệt.

TCVN 6306-3:2006. Máy biến áp điện lực – Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí.