Trong số 31 dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị, có 19 dự án đã được công nhận vận hành thương mại (COD) toàn phần hoặc một phần, tính đến 31/10/2021.

STT

Dự án

Vị trí

Công suất (MW)

Số turbine

Tình trạng

1

Hướng Linh 1

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

15

Vận hành 3/2020

2

Hướng Linh 2

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

15

Vận hành 5/2017

3

Hướng Linh 3

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

9

Đang thực hiện

4

Hướng Linh 4

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

Đang thực hiện

5

Hướng Linh 5

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

6-12

 

Đang thực hiện

6

Hướng Linh 7

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

7

Vận hành 10/2021

(12,6 MW)

7

Hướng Linh 8

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

25,2

Vận hành 10/2021

8

Hướng Hiệp 1

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

30

Vận hành 10/2021

(4,5 MW)

9

Hướng Hiệp 2

Xã Hướng Hiệp, huyện Đăkrông

30

6-12

 

Đang thực hiện

10

Hướng Hiệp 3

Xã Hướng Hiệp, huyện Đăkrông

30

6-12

 

Đang thực hiện

11

Hướng Phùng 1

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

30

 

Đang thực hiện

12

Hướng Phùng 2

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

20

 

Vận hành 10/2021

13

Hướng Phùng 3

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

29,4 (30)

Vận hành 10/2021

14

Hướng Tân

Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa

46,2

11 

 

Vận hành 10/2021

15

Gelex 1

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa; Xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông

29,4

Vận hành 10/2021

16

Gelex 2

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa; Xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông

29,4

Vận hành 10/2021

17

Gelex 3

Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa; Xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông

29,4

Vận hành 10/2021

18

Amaccao Quảng Trị 1

Xã Húc, Tân Lập, Tân Liên, Hướng Lộc; thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

49,2

12 

Vận hành 10/2021

19

Hoàng Hải

Xã Húc, huyện Hướng Hóa

49,6

 

Vận hành 10/2021

20

Liên Lập

Xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa

48

12 

Vận hành 10/2021

21

Phong Liệu

Xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh, Tân Thành, Tân Hợp, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

48

12 

Vận hành 10/2021

22

Phong Huy

Xã Tân Thành, Hướng Tân, huyện Hướng Hóa

48

12 

Vận hành 10/2021

23

Phong Nguyên

Xã Tân Thành, Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

48

12 

Vận hành 10/2021

24

Tân Linh

Xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa

46,2

11 

Vận hành 10/2021

25

Tài Tâm

Xã Húc, huyện Hướng Hóa

48

12

Vận hành 10/2021

26

Tân Hợp

Xã Húc, Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

38

10 

Đang thực hiện

27

Hải Anh

Xã Hướng Phùng, Tân Thành, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

40

10 

Đang thực hiện

28

TNC Quảng Trị 1

Xã Tân Thành, Tân Long, huyện Hướng Hóa

50

 

Đang thực hiện

29

TNC Quảng Trị 2

Xã Tân Thành, Tân Long, huyện Hướng Hóa

50

 

Đang thực hiện

30

LIG Hướng Hóa 1

Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá

48

12 

Đang thực hiện

31

LIG Hướng Hóa 2

Xã Tân Long, Tân Lập, Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá

48

12 

Đang thực hiện

Số liệu được tổng hợp từ Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình công nhận vận hành thương mại (COD) đối với các nhà máy điện gió đến hết ngày 31/10/2021 (https://evn.com.vn/userfile/User/tcdl/files/Thong-tin-COD-dien-gio-den-het-ngay-31-10-2021_2.pdf). Bên cạnh 31 dự án trên, còn nhiều dự án điện gió khác ở Quảng Trị đang xin đưa vào quy hoạch phát triển điện lực, nghiên cứu khảo sát.