Nguồn: Quyết định số 2941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 8/11/2023; Quyết định số 1062/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 4/5/2023; Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/3/2019; Quyết định số 4495/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017; Quyết định số 2256/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/3/2015.