Ngày quốc tế năng lượng sạch được Liên Hợp Quốc thông qua bằng nghị quyết tại cuộc họp vào ngày 25/8/2023. Việc chọn ngày 26/1 hằng năm là Ngày quốc tế năng lượng sạch như một lời kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và hành động vì một quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch vì lợi ích của người dân và toàn cầu. 

Ngày quốc tế năng lượng sạch cũng là ngày đánh dấu kỷ niệm thành lập Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) vào ngày 26/1/2009. Bằng cách chọn ngày 26/1 là Ngày quốc tế năng lượng sạch, các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc thừa nhận vai trò dẫn đầu của IRENA trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch dựa trên năng lượng tái tạo toàn cầu.

Ngày quốc tế năng lượng sạch do Liên Hợp Quốc xác lập, càng xác nhận quá trình chuyển đổi năng lượng đóng vai trò trung tâm trong hành động chống biến đổi khí hậu. Đây là một bước có ý nghĩa nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc theo đuổi các giải pháp năng lượng sạch, hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, năng lượng xanh trên thế giới. Năm 2024 là năm đầu tiên, ngày quốc tế năng lượng sạch tổ chức kỷ niệm.