Cụ thể, một số từ vựng về các thiết bị điện, điện tử giữa tiếng Anh - Mỹ (American English) và tiếng Anh - Anh (British English) có sự khác nhau như sau: