BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

----------

Số: 04/1999/QĐ-BVGCP/TLSX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về giá bán điện

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Vật giá Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997 tại văn bản số 02/1997/QH9;

Căn cứ Chỉ thị số 41/1998/CP-TTg ngày 17/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định giá bán điện như phụ lục kèm theo, bao gồm:

1.1/ Có thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 10% là giá bán để ngành Điện thanh toán với khách hàng ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp, thống nhất trong cả nước.

1.2/ Chưa có thuế giá trị gia tăng là giá được tính toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 để Tổng Công ty Điện lực Việt Nam làm căn cứ tính thuế, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, được Ban Vật giá Chính phủ quy định tại văn bản số 116/1998/QĐ-BVGCP/TLSX ngày 15/12/1998.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

Điều 3: Các Sở Tài chính Vật giá tỉnh, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty Điện lực Hải Phòng, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Đồng Nai và Điện lực tỉnh, thành phố thông báo kịp thời giá bán điện đến các hộ sử dụng điện. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo đảm áp giá, thu tiền đúng đối tượng trong Quyết định này./.

 

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Tuấn