BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

----------

Số: 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Vật giá Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997 tại Văn bản số 02/1997/QH9;

Theo đề nghị của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 6235/ĐVN-TCKT ngày 19/11/1998;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài Chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng thống nhất trong cả nước cho các đối tượng sử dụng điện như bản phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2: Mức giá quy định tại Điều 1 là giá bán tại công tơ đo đếm điện của hộ sử dụng điện ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Bãi bỏ Quyết định về giá bán điện số 31/VGCP-TLSX ngày 23/4/1997 của Ban Vật giá Chính Phủ và mức giá tại Thông tư Liên bộ số 367/TT-LB ngày 6/5/1997 của Bộ Công nghiệp và Ban Vật giá Chính phủ. Riêng các vấn đề khác ngoài mức giá thuộc Thông tư Liên bộ nêu trên vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4: Các Sở Tài chính Vật giá tỉnh, thành phố phối hợp với Điện lực các tỉnh, thành phố; Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thông báo kịp thời giá bán điện mới đến các hộ sử dụng điện. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo đảm áp giá, thu tiền đúng đối tượng trong quyết định này.

 

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Tuấn

                                                                       PHỤ LỤC

Biểu giá điện chưa có thuế giá trị gia tăng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/1998/QĐ/BVGCP-TLSX ngày 15/12/1998 của Ban Vật giá Chính phủ).

Đối tượng giá

Đơn vị tính

Mức giá

 I. Giá bán điện cho sản xuất, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

đ/kWh

 

 1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 110 kV trở lên

 

 

     - Giờ bình thường

 

636

     - Giờ thấp điểm

 

364

     - Giờ cao điểm

 

1.045

 2/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 20 kV đến dưới 110 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

664

     - Giờ thấp điểm

 

382

     - Giờ cao điểm

 

1.091

 3/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 20 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

700

     - Giờ thấp điểm

 

409

     - Giờ cao điểm

 

1.136

 4/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

736

     - Giờ thấp điểm

 

436

     - Giờ cao điểm

 

1.182

 II/ Giá bán điện phục vụ cho bơm nước tưới tiêu lúa và rau màu

đ/kWh

 

 1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên

 

 

     - Giờ thấp điểm

 

227

     - Giờ còn lại

 

573

 2/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

     - Giờ thấp điểm

 

236

     - Giờ còn lại

 

600

 III/ Giá bán điện cho sản xuất nước sạch

đ/kWh

 

 1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên

 

655

 2/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

691

 IV/ Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang

đ/kWh

 

     - Cho 100 kWh đầu tiên

 

455

     - Cho 50 kWh tiếp theo

 

591

     - Cho 100 kWh tiếp theo

 

818

     - Cho 100 kWh tiếp theo

 

909

     - Cho trên 350 kWh

 

1.136

 V/ Giá bán buôn

đ/kWh

 

 1/ Giá bán điện cho nông thôn

 

 

     a. Giá bán điện phục vụ sinh hoạt

 

327

     b. Giá bán điện cho các mục đích khác

 

591

 2/ Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư

 

 

     a. Giá bán điện phục vụ sinh hoạt

 

 

     - Đồng hồ tổng đặt sau MBA của khách hàng

 

427

     - Đồng hồ tổng đặt sau MBA của ngành điện

 

445

     b. Giá bán điện cho các mục đích khác

 

636

 VI/ Giá bán điện kinh doanh

đ/kWh

 

 1/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV trở lên

 

 

     - Giờ bình thường

 

1.091

     - Giờ thấp điểm

 

682

     - Giờ cao điểm

 

1.705

 2/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

1.136

     - Giờ thấp điểm

 

709

     - Giờ cao điểm

 

1.773

 VII/ Giá bán điện quy định bằng ngoại tệ

USD/kWh

 

 1/ Giá bán điện cho sản xuất

 

 

     a. Giá bán điện ở cấp điện áp 110 kV trở lên

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.068

     - Giờ thấp điểm

 

0.045

     - Giờ cao điểm

 

0.109

     b. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 20 kV đến dưới 110 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.073

     - Giờ thấp điểm

 

0.050

     - Giờ cao điểm

 

0.114

     c. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 20 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.077

     - Giờ thấp điểm

 

0.055

     - Giờ cao điểm

 

0.118

     d. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.082

     - Giờ thấp điểm

 

0.059

     - Giờ cao điểm

 

0.123

 2/ Giá bán điện kinh doanh

 

 

     a. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 20 kV trở lên

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.095

     - Giờ thấp điểm

 

0.068

     - Giờ cao điểm

 

0.145

     b. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 20 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.105

     - Giờ thấp điểm

 

0.073

     - Giờ cao điểm

 

0.155

     c. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

     - Giờ bình thường

 

0.114

     - Giờ thấp điểm

 

0.077

     - Giờ cao điểm

 

0.164

 3/ Giá bán điện cho tiêu dùng sinh hoạt

 

 

     a. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 20 kV trở lên

 

0.086

     b. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 20 kV

 

0.095

     c. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV

 

0.105