THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

Số: 124/2002/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về giá bán điện

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ (Tờ trình số 702/BVGCP-TLSX ngày 06 tháng 9 năm 2001, Công văn số 255/BVGCP-TLSX ngày 16 tháng 4 năm 2002, Công văn số 297/BVGCP-TLSX ngày 29 tháng 4 năm 2002, Công văn số 622/BVGCP-TLSX ngày 02 tháng 8 năm 2002) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban hành giá bán điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sinh hoạt, cơ quan hành chính sự nghiệp áp dụng trong các hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Giá bán điện quy định tại Phụ lục này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Bộ Công nghiệp phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ có biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm mức giá trần điện sinh hoạt nông thôn theo quy định tại Công văn số 1303/CP-KTKH ngày 03 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị, tổ chức bán điện đến hộ dân nông thôn bảo đảm thực hiện nghiêm mức giá trần nêu trên.

Điều 4. Bỏ chế độ phụ thu tiền điện trong phạm vi cả nước.

Điều 5. Khoản thu do tăng giá điện được dành để đầu tư phát triển ngành điện bằng hình thức ghi thu nộp ngân sách nhà nước, ghi chi cấp vốn đầu tư cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện.

Điều 6. Ngành điện phải tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ, giảm tổn thất điện năng, hạ chi phí sản xuất điện để tăng vốn cho đầu tư phát triển.

Điều 7. Các doanh nghiệp phải có biện pháp sử dụng điện hợp lý, nhất là vào giờ cao điểm, hết sức tiết kiệm để giảm chi phí tiền điện trong giá thành. Đối với ngành sản xuất quan trọng đã sử dụng mọi biện pháp để hạn chế tác động của việc tăng giá điện nhưng vẫn bị ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm thì báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 8.

1. Bộ Công nghiệp phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ, Tổng công ty Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002; những Quyết định ban hành trước đây của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Phan Văn Khải

                                                                                                       

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: đ/kWh

Đối tượng áp dụng giá

Mức giá

 A. Giá bán điện cho sản xuất

 

 I. Giá bán điện cho các ngành sản xuất bình thường:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp 110 kV trở lên:

 

     a) Giờ bình thường

785

     b) Giờ thấp điểm

425

     c) Giờ cao điểm

1.325

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV:

 

     a) Giờ bình thường

815

     b) Giờ thấp điểm

445

     c) Giờ cao điểm

1.370

 3. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV:

 

     a) Giờ bình thường

860

     b) Giờ thấp điểm

480

     c) Giờ cao điểm

1.430

 4. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

 

     a) Giờ bình thường

895

     b) Giờ thấp điểm

505

     c) Giờ cao điểm

1480

 II. Giá bán điện cho các ngành sản xuất đặc thù:

 

 1. Giá bán điện cho bơm nước tưới tiêu: lúa, rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày xen canh:

 

     a) Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên:

 

     - Giờ bình thường

600

     - Giờ thấp điểm

240

     - Giờ cao điểm

950

     b) Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

 

     - Giờ bình thường

630

     - Giờ thấp điểm

250

     - Giờ cao điểm

1.000

 2. Giá bán điện cho sản xuất nước sạch, thoát nước đô thị, luyện thép, fero, clindon, xút, ure, phốt pho vàng, quặng tuyển Apatit:

 

     a) Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên:

 

     - Giờ bình thường

740

     - Giờ thấp điểm

390

     - Giờ cao điểm

1.265

     b) Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV:

 

     - Giờ bình thường

770

     - Giờ thấp điểm

410

     - Giờ cao điểm

1.310

     c) Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV đến dưới 22 kV:

 

     - Giờ bình thường

795

     - Giờ thấp điểm

425

     - Giờ cao điểm

1.350

     d) Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

 

     - Giờ bình thường

835

     - Giờ thấp điểm

445

     - Giờ cao điểm

1.420

 B. Giá bán điện cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp:

 

 I. Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học phổ thông:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên:

780

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

820

 II. Chiếu sáng công cộng:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên:

860

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

895

 III. Cơ quan hành chính, sự nghiệp:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên:

885

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

920

 C. Giá bán điện sinh hoạt:

 

 I. Giá bán lẻ điện tiêu dùng sinh hoạt bậc thang:

 

 1. Cho 100 kWh đầu tiên

550

 2. Cho 50 kWh tiếp theo

900

 3. Cho 50 kWh tiếp theo

1.210

 4. Cho 100 kWh tiếp theo

1.340

 5. Cho kWh thứ 301 trở lên

1.400

 II. Giá bán buôn:

 

 1. Giá bán điện cho nông thôn:

 

     a) Giá bán điện phục vụ sinh hoạt:

390

     b) Giá bán điện cho các mục đích khác:

730

 2. Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

 

     a) Giá bán điện phục vụ sinh hoạt:

 

     - Bán điện qua MBA của khách hàng:

570

     - Bán điện qua MBA của ngành điện:

580

     b) Giá bán điện cho các mục đích khác

770

 D. Giá bán điện cho kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương nghiệp:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV trở lên:

 

     a) Giờ bình thường

1.350

     b) Giờ thấp điểm

790

     c) Giờ cao điểm

2.190

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

 

     a) Giờ bình thường

1.410

     b) Giờ thấp điểm

815

     c) Giờ cao điểm 

2.300

 Đ. Giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam:

 

 I. Giá bán điện đối với sản xuất:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp 110 kV trở lên:

 

     a) Giờ bình thường

830

     b) Giờ thấp điểm

440

     c) Giờ cao điểm

1.410

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV:

 

     a) Giờ bình thường

890

     b) Giờ thấp điểm

480

     c) Giờ cao điểm

1.510

 3. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV:

 

     a) Giờ bình thường

950

     b) Giờ thấp điểm

520

     c) Giờ cao điểm

1.600

 4. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

 

     a) Giờ bình thường

1.020

     b) Giờ thấp điểm

560

     c) Giờ cao điểm

1.710

 II. Giá bán điện đối với kinh doanh:

 

 1. Giá bán điện ở cấp điện áp 22 kV trở lên:

 

     a) Giờ bình thường

1.260

     b) Giờ thấp điểm

690

     c) Giờ cao điểm

2.110

 2. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV:

 

     a) Giờ bình thường

1.400

     b) Giờ thấp điểm

760

     c) Giờ cao điểm

2.360

 3. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV:

 

     a) Giờ bình thường

1.530

     b) Giờ thấp điểm

850

     c) Giờ cao điểm

2.550

 III. Giá bán điện cho sinh hoạt của người nước ngoài:

 

 1. Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

1.200

 2. Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

1.330

 3. Cấp điện áp dưới 6 kV

1.470