BỘ CÔNG NGHIỆP

----------

Số: 45/2006/QĐ-BCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư áp dụng thống nhất trong toàn quốc như sau:

1. Giá bán buôn điện nông thôn:

        a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt nông thôn: 390 đ/kWh

        b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 795 đ/kWh

2. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

        a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt:         

        + Bán qua máy biến áp của khách hàng: 640 đ/kWh

        + Bán qua máy biến áp của bên bán điện: 650 đ/kWh

        b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 860 đ/kWh

Điều 2. Việc áp giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                           

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL),

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,

- Cục ĐTĐL, Cục KTAT, Vụ NLDK;

- Lưu VT, TCKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Châu Huệ Cẩm