BỘ NĂNG LƯỢNG

----------

Số: 526-NL/TCKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1989

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ

BỘ TRƯỞNG BỘ NĂNG LƯỢNG

Căn cứ Nghị định số 47-HĐBT ngày 5-3-1987 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng;

Thi hành ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đồng ý cho ngành Điện lực thuộc Bộ Năng lượng thu ngoại tệ bán điện và tiền làm dịch vụ bán điện bằng ngoại tệ (văn bản số 1197-CN ngày 6-7-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng);

Sau khi trao đổi thống nhất với Uỷ ban Vật giá Nhà nước và các ngành có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ cho các loại hộ như sau:

a) Điện cung ứng cho sản xuất kinh doanh: 0,06 USD/kWh.

b) Điện cung ứng cho tiêu dùng sinh hoạt và các nhu cầu khác cho đại diện các tổ chức và cá nhân người nước ngoài: 0,09 USD/kWh.

Riêng đối với khu vực I, mức giá áp dụng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các Vụ, Ban có liên quan, Giám đốc các Công ty Điện lực phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện Quyết định.

Điều 3. Quyết định này thực hiện kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NĂNG LƯỢNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Liêm