CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

---------

Số: 80-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 80-CT ngày 31-3-1986 về giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt cho công nhân viên chức

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều lệ quản lý giá ban hành kèm theo Nghị định số 33-HĐBT ngày 27-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Điện lực và Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt cho công nhân viên chức là 0,60 đồng/kWh; nếu sử dụng vượt định mức thì phần điện sử dụng vượt định mức thanh toán theo giá 1,20 đồng/kWh.

Về định mức sử dụng điện trong tiêu dùng sinh hoạt, tạm thời áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Điện lực.

Điều 2. Giá bán điện do Ủy ban nhân dân các địa phương đã quy định đều không có giá trị thi hành.

Điều 3. Giá bán điện theo Quyết định này thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1985.

Điều 4. Bộ Điện lực phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Lao động hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ, Ủy ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu

(Đã ký)