VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

Số: 25/TB-VPCP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

THÔNG BÁO

của Văn phòng Chính phủ số 25/TB-VPCP ngày 04/02/2005 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Ngày 4/2/2005, tại cuộc họp thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo các Bộ Công nghiệp, Tài chính, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg ngày 29/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng, Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng kết luận:

- Tạm thời chưa thực hiện biểu giá điện sinh hoạt quy định tại mục 3 trong phụ lục giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg ngày 29/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện.

- Tiếp tục thực hiện giá bán điện sinh hoạt quy định tại mục C về giá bán điện sinh hoạt trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 124/2002/QĐ-TTg ngày 20/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Biểu giá này được áp dụng cho cả người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng khoản chênh lệch đã thu do tạm thời chưa áp dụng giá điện sinh hoạt nói trên.

- Giao Bộ công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam nghiên cứu xây dựng phương án giá bán điện hoàn chỉnh, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong quá trình chuẩn bị phương án giá điện nói trên cần tham khảo ý kiến rộng rãi các nhà quản lý, các nhà khoa học, người tiêu dùng và báo chí.

- Yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phải đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm tổn thất điện năng và hạ chi phí sản xuất điện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Huy