Điện trường

Điện trường là vùng xung quanh một điện tích mà ở đó có thể cảm nhận được ảnh hưởng của điện tích đó. Một điện tích có thể tác dụng lực lên các điện tích khác trong điện trường của nó bằng cách hút hoặc đẩy chúng.

Điện trường được ký hiệu là chữ “E”. Đơn vị đo của điện trường là Newton/coulomb (N/C), hay Volt/mét (V/m).

Điện trường được biểu diễn bằng các đường sức. Con đường mà một điện tích dương di chuyển bên trong điện trường được gọi là đường sức điện. Đường sức điện do một điện tích đứng yên tạo ra, bắt nguồn từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Một điện tích chuyển động không chỉ tạo ra điện trường mà còn tạo ra từ trường, trong đó dao động điện trường và từ trường vuông góc với nhau. Vì vậy, điện trường và từ trường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, chúng có thể tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào nhau.

Từ trường

Từ trường là vùng xung quanh nam châm mà ở đó có thể cảm nhận được tác dụng của nam châm đó. Từ trường có thể được tạo ra bởi một nam châm hoặc bởi một điện trường biến thiên theo thời gian.

Từ trường được ký hiệu là chữ “B”. Đơn vị đo của từ trường là Tesla (T) hoặc Gauss (G).

Một nam châm có hai cực gọi là cực bắc và cực nam. Đường sức từ xuất phát từ cực bắc, đi vào cực nam của nam châm, tạo thành một vòng khép kín. Trong khi đó, các đường sức của điện trường không tạo thành một vòng khép kín.

Từ trường chỉ tồn tại ở dạng lưỡng cực, tức là luôn có cực bắc và cực nam, được nối với nhau bằng một vòng đường sức từ khép kín.

Sự khác biệt giữa điện trường và từ trường

Bảng so sánh sau đây cho thấy các điểm khác biệt chính giữa điện trường và từ trường.

Điện trường

Từ trường

Vùng xung quanh điện tích, nơi tác dụng của nó được cảm nhận

Vùng xung quanh một nam châm, nơi tác dụng của nó được cảm nhận

Nó tác dụng lực đẩy hoặc lực hút lên các điện tích khác

Nó tác dụng lực đẩy hoặc lực hút lên các cực của nam châm khác

Ký hiệu bằng chữ “E”

Ký hiệu bằng chữ “B”

Đơn vị đo là Newton/coulomb (N/C) hoặc Volt/meter (V/m)

Đơn vị đo là Tesla (T) hoặc Gauss (G), 1 Tesla = 10.000 Gauss.

Được tạo ra xung quanh một điện tích, hoặc bằng cách thay đổi từ trường

Được tạo ra xung quanh một nam châm, hoặc bằng cách thay đổi điện trường

Điện tích có thể âm hay dương, đều có điện trường riêng

Nam châm luôn có hai cực là cực bắc và cực nam

Đường sức điện xuất phát từ điện tích dương, kết thúc ở điện tích âm.

Đường sức từ xuất phát từ cực bắc, đi vào cực nam.

Đường sức điện không tạo thành vòng khép kín

Đường sức từ tạo thành vòng khép kín

Có thể tồn tại ở dạng đơn cực, tức là một điện tích riêng biệt có các đường sức điện hướng ra ngoài hoặc hướng vào trong

Chỉ tồn tại dạng lưỡng cực, tức là nam châm luôn có cực bắc và cực nam. Đường sức của nam châm bắt đầu từ cực bắc đến cực nam

Trong sóng điện từ, nó dao động vuông góc với từ trường

Trong sóng điện từ, nó dao động vuông góc với điện trường

Điện trường có thể thực hiện công, tức là các hạt thay đổi hướng và chuyển động

Từ trường không thể thực hiện công, tức là các hạt đổi hướng nhưng không chuyển động