Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

29/4/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

29/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Lương An Trà (từ Công ty Hải thuận đến cầu Cống Ranh)