Điện lực Mỹ Tho

25/5/2021 (7:30 - 13:30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

26/5/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp 1 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

26/5/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TP Mỹ Tho

27/5/2021 (7:30 - 12:00): Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

27/5/2021 (13:30 - 16:30): Một phần phường 3, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

28/5/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, 8, TP Mỹ Tho

28/5/2021 (13:30 - 16:30): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, 8, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

25/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

27/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần KP Chợ 1, Chợ 2 TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

26/5/2021 (8:00 - 10:00): Một phần xã Bình Xuân

27/5/2021 (8:00 - 10:00): Một phần xã Bình Đông

27/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Long Hòa

27/5/2021 (10:30 - 12:30): Một phần xã Bình Đông

30/5/2021 (7:30 - 15:00): Một phần phường 1

Điện lực Gò Công Tây

25/5/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú, xã Long Bình

25/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

25/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn

Điện lực Cai Lậy

25/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

26/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

25/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần ấp Bình Phú, một phần ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình

25/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan

26/5/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt

28/5/2021 (7:30 - 16:00): Toàn xã Hòa Định

29/5/2021 (7:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Song Bình

29/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước

29/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt. Một phần xã Bình Phan

Điện lực Châu Thành

24/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Long An, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

26/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Tân Hưng, Tân Thanh

Điện lực Tân Phú Đông

24/5/2021 (7:00 - 12:00): Một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

24/5/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Rảnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

25/5/2021 (7:00 - 12:30): Một phần ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

25/5/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông