Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/12/2022

7:30 - 17:00

Một phần TT An Châu (dọc rạch Chắc Cà Đao); một phần xã Vĩnh Thành (KV 6 Dương) huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

30/12/2022

7:00 - 18:00

TT Mỹ Luông; xã Tấn Mỹ; Mỹ Hiệp; Bình Phước Xuân; Hội An; Hòa An; Hòa Bình; An Thạnh Trung; Long Điền A (trừ ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2); ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung thuộc xã Mỹ An, huyện Chợ Mới

   

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

30/12/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Hòa; một phần xã Tân Trung (từ cua nàng ét đến bến đò Vàm Nao), huyện Phú Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

30/12/2022

7:30 - 17:00

Xã An Cư; An Nông, huyện Tịnh Biên