Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

9/8/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ nhà hàng Tường Vi đến lò heo Ông Phương), TP Long Xuyên

9/8/2022

7:00 - 18:00

KV từ cầu Nguyễn Trung Trực đến BX Bình Khánh phía bên trái, TP Long Xuyên

9/8/2022

7:00 - 18:00

Một phần rạch Mương Khai, TP Long Xuyên

9/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần phường Bình Khánh (khu vực dọc rạch Thông Lưu), TP Long Xuyên

9/8/2022

13:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ trại giam B4 đến nhà hàng Tường Vi), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Thạnh (khu vực NM Nam Việt khu 1, 2, 3), huyện Châu Thành

9/8/2022

13:00 - 17:00

Trạm Hòa A1, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

9/8/2022

13:00 - 17:00

Trạm Cần Đăng 2, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

9/8/2022

13:00 - 17:00

Trạm T1 Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

9/8/2022

13:00 - 17:00

Trạm Vĩnh Nhuận - Ba Bần 6, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

8/8/2022

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; xã Vĩnh Hậu; xã Phú Hữu, huyện An Phú

8/8/2022

8:00 - 17:00

Phường Long Phú; xã Châu Phong; xã Vĩnh Xương; xã Long An; xã Phú Lộc; xã Tân Thạnh; xã Tân An, TX Tân Châu 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

7/8/2022

16:00 - 17:00

Xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn