Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

10/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Dương Diên Nghệ - Lò Len), TP Long Xuyên

10/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần KDC Đức Thành, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

10/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Trà Ôn trở ra vàm Chùa Ông), TP Long Xuyên

10/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cổng kho Điện lực đến ngã 3 phà vàm Cống bên phải QL 91), TP Long Xuyên

10/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần phường Mỹ Long (khu dân Lâm Sản), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 6:30

Một phần TT An Châu (khu vực từ cầu Xếp Bà Lý phía tay trái đến XNĐN Châu Thành), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Một phần xã Bình Thạnh; xã Bình Hòa (KV từ nhà trọ Thảo Nguyên đến ngã 3 Lộ Tẻ), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Một phần xã Bình Hòa; Vĩnh Hanh; Vĩnh Bình; Vĩnh Nhuận; Tân Phú (KV nhà trọ Thảo Nguyên đến cầu số 5), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Một phần xã Bình Hòa (KCN Bình Hòa), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Một phần KCN Bình Hòa (khu vực BTLT, NM Tiến Bộ, Trường Thắng), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Một phần TT An Châu (khu vực từ XNĐN Châu Thành đến cầu Út Xuân phía tay phải); Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cầu Út Xuân đến cổng KCN Bình Hòa, Mương Tân Hanh, Út Xuân), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 6 Dương, chợ Tân Thành); Một phần TT An Châu (khu vực từ cầu xếp Bà Lý đến cầu Út Xuân phía tay trái), huyện Châu Thành

8/5/2022

6:00 - 18:30

Khu vực xã Hòa Bình Thạnh; Vĩnh Lợi; huyện Châu Thành

8/5/2022

18:00 - 18:30

Một phần TT An Châu (khu vực từ cầu Xếp Bà Lý phía tay trái đến XNĐN Châu Thành), huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T9 Khánh Bình, trụ 4/200/31/47 tuyến 474 AP, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T7 Khánh Bình, trụ 4/200/31/20 tuyến 474 AP, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T8A Khánh Bình, trụ 4/200/31/28 tuyến 474 AP, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T7A Khánh Bình, trụ 4/200/31/19 tuyến 474 AP, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T6 Khánh Bình, trụ 4/200/31/7 tuyến 474 AP, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T10 Khánh Bình, trụ 4/200/31/61 tuyến 474 AP, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/5/2022

7:30 - 17:00

Trạm T4 Nhơn Hội, trụ 474AP/180/A61 tuyến 474 AP, xã Nhơn Hội, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

10/5/2022

8:00 - 17:00

Xã Tân An, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

10/5/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

10/5/2022

9:05 - 10:10

Một phần ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

10/5/2022

10:20 - 11:20

Một phần ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

10/5/2022

13:05 - 14:05

Một phần ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

10/5/2022

14:20 - 15:30

Một phần ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Xuân (khu vực nam kênh Phú Bình, trừ Lò sấy Phước Thịnh 2), huyện Phú Tân