Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

26/12/2022

8:00 - 15:00

Đường Chi Lăng, Phước Thắng, Phước Nguyên, đường Ven Biển thuộc phường 12

27/12/2022

8:00 - 15:00

Đường Võ Nguyên Giáp (từ Ẹo Ông Từ đến cầu Cỏ May), đường Hoa Lư, Trường Sa thuộc phường 12, một phần xã Long Sơn