Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

3/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Đô Lương thuộc phường 11, 12