Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

29/4/2022

8:00 - 12:00

Khu vực chợ Mỹ Thạnh

29/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân