Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

30/12/2022

6:30 - 16:30

Ấp Công Điền, Thào Lạng, Bờ Xáng, An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

30/12/2022

6:30 - 16:00

Xã Châu Hưng A

30/12/2022

7:00 - 16:00

Ấp Xẻo Nhào, Gia Hội, Nhà Thờ, xã Hưng Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

30/12/2022

6:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

30/12/2022

8:00 - 11:00

Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền, xã Long Điền Tây; ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A, xã Long Điền