Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

29/12/2021

10:30 - 13:00

Ấp Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

28/12/2021

10:30 - 12:00

Ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A

28/12/2021

10:30 - 13:00

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, xã Ninh Quới

28/12/2021

10:30 - 13:30

Ấp Ninh Điền, Xóm Tre, xã Ninh Quới

29/12/2021

10:00 - 13:00

Ấp Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh

29/12/2021

10:30 - 12:00

Ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa

30/12/2021

10:00 - 13:00

Ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa; Ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

29/12/2021

11:00 - 12:30

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh