Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An; KP 1, 2 phường 8

09/01/2022

7:00 - 17:00

KP 1, 2 phường 8

09/01/2022

13:00 - 17:00

KP 3 phường Phú Tân; KP 1 phường 3 nay thuộc phường An Hội

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An; KP 2 phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

08/01/2022

7:00 - 17:00

KP 6 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

09/01/2022

7:00 - 17:00

KP 4 thị trấn Ba Tri; Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp 2, 5, 7 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Bình, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Thới; Ấp Phú Hữu, Nhuận Trạch, Long Trạch, xã Cẩm Sơn

09/01/2022

7:00 - 13:00

Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội

10/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp Phú Quới, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thắng; Ấp Phú Mỹ, Phú Thành, xã Phú Vang

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Lộc Thuận; Ấp Phú Hòa xã Phú Vang; Ấp 4 xã Thạnh Trị

10/01/2022

7:00 - 17:00

NTTS Simmy, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Ninh, xã An Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

08/01/2022

7:00 - 17:00

KP 1, 3 thị trấn Châu Thành; Ấp Hòa Long, An Nghĩa, xã An Hóa

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 5, Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh; Ấp 5 xã Hưng Nhượng; Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm; 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành; Ấp Chợ, xã Phú Phụng

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành

10/01/2022

11:00 - 13:00

Ấp Tây Lộc, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ; Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây