Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

1/9/2021

8:30 - 12:00

Công ty May Thêu Tân Tiến

1/9/2021

13:30 - 16:30

Công ty Đại Phước Tài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

6/9/2021

8:00 - 17:00

Khu vực ấp Rạch Chàm, xã An Bình (Phú Giáo) không có khu cách ly