Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

2/12/2021

7:00 - 13:00

TBA Tài Phát Thịnh, NR Bàu Sông. Ấp 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

2/12/2021

11:30 - 16:30

TBA Phúc Thịnh 3, NR Bàu Sông. Ấp 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

5/12/2021

8:00 - 11:30

TBA Y Ngọc Hùng

5/12/2021

8:00 - 15:00

TBA Dốc Cây Cầy; TBA Đức Tài

5/12/2021

13:00 - 15:00

TBA Tuấn Anh, Thành Vơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

5/12/2021

7:30 - 17:30

Công ty TNHH công nghệ môi trường Bình Phước Xanh, ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

5/12/2021

9:00 - 13:00

Công ty CP Phân Bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ

7/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 2, ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

7/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp 6, 7 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

7/12/2021

8:15 - 9:00

Một phần ấp Cây Chặt, xã Lộc Tấn; Một phần ấp K54 xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

9:00 - 9:45

Một phần ấp Cây Chặt, xã Lộc Tấn; Một phần ấp K54 xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

9:45 - 10:30

Một phần ấp Bù Núi A, xã Lộc Tấn; Một phần TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

10:30 - 11:15

Một phần ấp 6B xã Lộc Tấn; Một phần ấp Bù Núi A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

13:00 - 13:45

Một phần ấp 6B xã Lộc Tấn; Một phần ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

13:45 - 14:30

Một phần ấp 6B xã Lộc Tấn; Một phần ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

14:30 - 15:15

Một phần ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh; Một phần ấp 6A xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

15:15 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh; Một phần ấp 6A xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

7/12/2021

16:00 - 16:45

Một phần ấp Cây Chặt, một phần ấp Bù Nùi B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

6/12/2021

7:30 - 11:30

Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú