Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

21/11/2022

8:00 - 11:00

Công ty TNHH gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước

21/11/2022

13:30 - 14:30

Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước

22/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1, 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú 

22/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1, 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

20/11/2022

8:00 - 16:00

Nhánh rẽ Cty năng lượng sạch Huỳnh Gia - KCN Minh Hưng Sikico

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

21/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

22/11/2022

7:00 - 16:00

Toàn bộ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập