Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

19/11/2021

7:30 - 11:00

Một phần ấp 7 Tân Thành, TP Đồng Xoài

19/11/2021

13:30 - 16:30

Một phần ấp 8 Tân Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

20/11/2021

7:30 - 16:30

Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

22/11/2021

8:00 - 9:00

Một phần khu 2 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

9:10 - 10:00

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

9:50 - 10:45

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

10:30 - 11:00

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

10:45 - 11:30

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

13:00 - 13:45

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

14:00 - 14:45

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

14:50 - 15:30

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

15:45 - 16:15

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

22/11/2021

16:00 - 16:40

Một phần phường Long Thủy, thị xã Phước Long

23/11/2021

8:00 - 10:00

Một phần thôn Phước Quả, xã Phước Tín, thị xã Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

19/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần ấp 5 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

22/11/2021

7:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

23/11/2021

7:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành 

23/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

23/11/2021

7:00 - 17:00

TBA KDC Becamex ấp 4B tuyến 472 Chơn Thành (ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành)

23/11/2021

7:00 - 17:00

TBA HKD Nguyễn Thi Tính, TBA Minh Thành 71/01 (ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

23/11/2021

6:30 - 16:30

Một phần ấp Thanh Tuấn, Thanh Hưng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

23/11/2021

7:30 - 8:15

Một phần khu phố Ninh Thịnh, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện; Một phần ấp Tân Bình, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

8:15 - 9:00

Một phần khu phố Ninh Thịnh, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

9:00 - 9:45

Một phần khu phố Ninh Thịnh, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

9:45 - 10:30

Một phần khu phố Ninh Thịnh, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

10:30 - 11:15

Một phần ấp 10 xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

13:00 - 13:45

Một phần ấp 10 xã Lộc Thiện; Một phần ấp Tân Bình, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

13:45 - 14:30

Một phần ấp Tà Tê 2, xã Lộc Thành; Một phần ấp K54 xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

14:30 - 15:15

Một phần ấp K54 xã Lộc Thiện; Một phần ấp Ka Liêu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

15:15 - 16:00

Một phần ấp K54 xã Lộc Thiện; Một phần ấp 4 TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

23/11/2021

16:00 - 16:45

Một phần ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện; Một phần ấp 4 TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

21/11/2021

6:00 - 17:00

Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

21/11/2021

13:30 - 14:30

Cty TNHH Yakin Sài Gòn, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

22/11/2021

8:00 - 11:30

KP Tân An, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

20/11/2021

7:30 - 16:30

Toàn bộ thôn Đắk Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

19/11/2021

6:00 - 6:15

Ấp Thanh Sơn, ấp Lồ Ô, xã An Khương, huyện Hớn Quản

19/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

19/11/2021

12:00 - 12:15

Ấp Thanh Sơn, ấp Lồ Ô, xã An Khương, huyện Hớn Quản