Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

1/6/2022

7:30 - 15:30

KP Làng 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

31/5/2022

6:00 - 6:10

Một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng 

31/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Đoàn Kết, một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

2/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Đoàn Kết, toàn bộ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng