Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

29/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Minh Hưng và các xã Bình Minh; Bom Bo; Đak Nhau; Đường 10, huyện Bù Đăng

30/12/2021

6:00 - 6:10

Toàn bộ xã Thống Nhất; một phần xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

30/12/2021

6:15 - 6:25

Toàn bộ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

30/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Đức Liễu; một phần xã Nghĩa Trung; toàn bộ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

29/12/2021

7:30 - 16:00

Ấp 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

30/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

30/12/2021

7:30 - 9:30

Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

30/12/2021

8:00 - 16:00

Cty TNHH Plastic Greentech, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

30/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

29/12/2021

7:30 - 11:30

Một phần thị trấn Tân Khai; toàn bộ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Một phần xã Quang Minh, huyện Chơn Thành