Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

09/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

10/01/2022

8:00 - 12:00

K/h Nguyễn Thị Hạnh 020124874

10/01/2022

8:00 - 12:00

K/h Võ Xuân Liêm 0201A3620

10/01/2022

13:00 - 16:00

K/h Bùi Văn Hồng 0201A3480

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

11/01/2022

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Du, xã Tân Phước, thị xã La Gi

11/01/2022

13:30 - 16:00

Khu Rừng Dầu, xã Tân Bình, thị xã La Gi