Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

17/1/2023

7:30 - 13:00

Xã Đức Phú; Măng Tố; Nghị Đức; Bắc Ruộng; một phần xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

18/1/2023

8:00 - 10:00

Thôn Thanh Linh, Cam Bình, Phước Linh, Mũi Đá, xã Tân Phước, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/1/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc