Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

19/7/2022

7:00 - 9:00

Nhánh khách hàng Nguyễn Thị Cát thuộc một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

20/7/2022

8:00 - 16:00

KP Long Sơn, phường Mũi Né, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong 

20/7/2022

8:00 - 11:30

Thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân

21/7/2022

8:00 - 12:00

KP Hải Tân 2, TT Phan Rí Cửa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

19/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần thôn 3 xã Đức Hạnh; KP 5 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

19/7/2022

10:00 - 11:00

Một phần thôn 1, 3 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

20/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần thôn 4 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

20/7/2022

10:00 - 11:00

Một phần thôn 2 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

20/7/2022

13:30 - 14:30

Một phần thôn 1 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

21/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 8 xã Gia An, huyện Tánh Linh. Một phần thôn 4 xã Đức Hạnh, xã Đức Tín, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

20/7/2022

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, TX La Gi

20/7/2022

13:30 - 16:00

Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, TX La Gi

21/7/2022

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, TX La Gi

21/7/2022

13:30 - 16:00

Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

19/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Thịnh, thị trấn Phú Long; Một phần thôn Kim Ngọc, một phần thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng; Thôn Thuận Điền, Thuận Thành, xã Hàm Liêm; Thôn Bình An, Ninh Thuận, Bình Lâm, một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc